Δικαιολογητικά

ΙΧ : Άδεια Κυκλοφορίας, ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, Τυχόν Προηγούμενο ΔΤΕ, Τυχόν Βεβαίωση Αντηλιακών Μεμβρανών, Τυχόν Βεβαίωση Διάταξης Ζεύξης.

 

Ταξί : Άδεια Κυκλοφορίας, ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού,Τυχόν Προηγούμενο ΔΤΕ,  Βεβαίωση ΗΑΣ, Βεβαίωση Εγκεκριμένου Ταξιμέτρου (ή εναλλακτικά Άδεια Κυκλοφορίας), Τυχόν Άδεια Ραδιοδικτύου, Τυχόν Άδεια Μέλους Δικτύου Ραδιοταξί.

 

Εκπαιδευτικά : Άδεια Κυκλοφορίας, ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, Τυχόν Προηγούμενο ΔΤΕ, Φωτοτυπία Άδειας Σχολής, Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών).

 

Ανάριθμα : Πιστοποιητικό ταξινόμησης (αν πρόκειται για μεταχειρισμένο από το εξωτερικό), Έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα,

Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ), ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, εξουσιοδότηση αν ο προσκομίζων δεν είναι και ιδιοκτήτης του οχήματος.

 

Υγραεριοκίνητα : Άδεια Κυκλοφορίας, ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, Τυχόν Προηγούμενο ΔΤΕ, Υπεύθυνη Δήλωση του διενεργήσαντος τη διασκευή υπεύθυνου Τεχνικού (Αρχικός), Βεβαίωση Συμμόρφωσης της Εγκατάστασης σύμφωνα με την Ε.Ε, Σχεδιάγραμμα Εγκατάστασης (φωτοτυπία), Υπεύθυνη Δήλωση του διενεργήσαντος τον έλεγχο εγκατάστασης υγραερίου υπεύθυνου Τεχνικού (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του 7ημέρου – Περιοδικός έλεγχος), πρωτότυπα τιμολόγια – αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και αγοράς εξαρτημάτων.

 

Φορτηγά =< 3.5 tn : Άδεια Κυκλοφορίας, ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, Τυχόν Προηγούμενο ΔΤΕ, Τυχόν Βεβαίωση Διάταξης Ζεύξης.

 

Φορτηγά >3.5 tn : Άδεια Κυκλοφορίας, ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, Τυχόν Προηγούμενο ΔΤΕ, Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας Ταχογράφου, Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας του Περιοριστή Ταχύτητας και εάν πρόκειται για Δημοσίας Χρήσης Βεβαίωση Χορήγησης του ΗΑΣ από το ΠΣΧΕΜ .
Λεωφορεία : Άδεια Κυκλοφορίας, ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, Τυχόν Προηγούμενο ΔΤΕ, Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας Ταχογράφου, Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας του Περιοριστή Ταχύτητας.

 

Εκούσιος : Άδεια Κυκλοφορίας, ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, τυχόν Προηγούμενο ΔΤΕ (εφόσον ο έλεγχος έγινε σε άλλο ΚΤΕΟ).

 

Ειδικός Έλεγχος

ABS (ΣΑΠ)

: Άδεια Κυκλοφορίας ή Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου, ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, Τυχόν Προηγούμενο ΔΤΕ

Οχήματα με Προεγκαταστημένο ΣΑΠ:

·         Αίτηση για Διενέργεια Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου

·         Υπεύθυνη Δήλωση από Εξουσιοδοτημένο Τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ

Οχήματα με εκ των Υστέρων Τοποθέτηση ΣΑΠ:

·         Αίτηση για διενέργεια του Ειδικού Ελέγχου Διασκευής

·         Βεβαίωση Καλής Τοποθέτησης ΣΑΠ + Έγκριση Τύπου Ή Το Φύλλο Δοκιμών

·         Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας ΣΑΠ εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ΣΑΠ

·         Υπεύθυνη Δήλωση από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης ΣΑΠ

·         Τιμολόγιο αγοράς ΣΑΠ και Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών Τοποθέτησής του ΣΑΠ, από όπου προκύπτει ότι είναι καινούριο.

·

 

Μοτοσυκλέτες

 

: Άδεια Κυκλοφορίας, ταυτότητα ή δίπλωμα οδηγού, Τυχόν Προηγούμενο ΔΤΕ.